ഹജ്ജ് 2010: യാത്രാ തിയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഹജ്ജ് 2010-ന് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് പോകുന്ന ഹജ്ജാജിമാരുടെ യാത്രാതിയ്യതി കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിസ ലഭ്യമായവരെയുള്‍പ്പെടുത്തി ഒക്ടോബര്‍ 21മുതല്‍ നവംബര്‍ രണ്ട് വരെയുള്ളവരുടെ യാത്രാ തിയ്യതിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരുടെ തിയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.
ഹജ്ജാജിമാരുടെ  കവര്‍ നമ്പര്‍, പുറപ്പെടുന്ന വിമാനത്തിന്‍റെ  നമ്പര്‍, പുറപ്പെടുന്ന തിയ്യതി, സമയം, തിരിക്കേണ്ട വിമാന നമ്പര്‍, തിയ്യതി മുതലായവ ഉളള്‍കൊള്ളിച്ചുള്ള വിശദമായ ലിസ്റ്റ് താഴെ.
(ഹജ്ജ്‌ കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്)