സ്വലാത്ത് മജ്‍ലിസും സി.എം. ഉസ്താദ് അനുസ്മരണവും ജനു.09 ന് അബൂദാബിയില്‍

- irshad irshad ali