"മൌലിദുകളിലെ വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന വരികള്‍"- "നൂറുന്‍ അലാ നൂര്‍" KICR മീലാദ്‌ കാമ്പയിൽ: പ്രഭാഷണം (Record)

For more KICR Records, Pls click here: www.sunni-gallery.blogspot.com