"നൂറുന്‍ അലാ നൂര്‍" ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം മീലാദ്‌ കാമ്പയിനില്‍ ഇന്നത്തെ വിഷയം. 'നബിദിനാഘോഷം പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍'