പട്ടിക്കാട്‌ ജാമിഅ; നൂരിയ്യ; സമ്മേളനം പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ്‌