ഇന്ന് 1488 മത് നബിദിനം ... ഏവര്‍ക്കും നബിദിനാശംസകള്‍