ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ മജ്‍ലിസുദ്ദഅവത്തില്‍ ഇസ്‍ലാമിയ്യ 4-ാം വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം ഡിസംബര്‍ 8 വരെ

- Sadhique Vakery