സമസ്ത സൗദി നാഷണല്‍ കമ്മിററിയും മൗലിദ് സദസ്സും ജനുവരി 2 ന് മദീനയില്‍

മദീന : സമസ്ത കേരള ഇസ്‌ലാമിക് സെന്റര്‍ സൗദി നാഷണല്‍ കമ്മിററിയും മൗലിദ് സദസ്സും പ്രവര്‍ത്തക സംഗമവും 2014 ജനുവരി 2 1435 റ:അവ്വല്‍ 01 വ്യാഴം മദീനയില്‍ നടക്കും പ്രമുഖ വെക്തികള്‍ പങ്കെടു സംഗമത്തിന് സൗദിയിലെ എല്ലാ എസ് കെ ഐ സി കമ്മിററികളിലെയും അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെും സര്‍ക്കുലറുകള്‍ ലഭിക്കാത്ത കമ്മിററികള്‍ താഴെ നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടെണമെും എസ് കെ ഐ സി സൗദി നാഷണല്‍ കമ്മിററി ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.
സെക്ര'റി അലവിക്കു'ി ഒളവ'ൂര്‍, 0502195506