കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് 20-ാം ഉറൂസ് മുബാറക് ഫെബ്രു 11-15 വാഴക്കാട്ട്