ഇര്‍ഫാനിയ്യ അറബിക് കോളേജ് പ്രചരണ സമ്മേളനവും ആദര്‍ശ സംവാദവും 24 ന്