ഖത്തര്‍ SKSSF സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം മാര്‍ച്ച് 1 ന്