റാബിത്ത ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡി സെന്‍റര്‍ 2-ാം വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം മാര്‍ച്ച് 22, 23