കൈതപ്പോയിലില്‍ നടന്ന സമസ്‌ത ആദര്‍ശ വിശദീക രണ സമ്മേളന റെക്കോര്‍ഡ്‌

ഇന്നലെ കൈതപ്പോയിലില്‍ നടന്ന സമസ്‌ത ആദര്‍ശ വിശദീകരണ സമ്മേളന റെക്കോര്‍ഡ്‌ കേള്‍ക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക