തൃശൂര്‍ റെയ്ഞ്ച് SMF സമ്മേളനം മാര്‍ച്ച് 3 ന് ചിറക്കലില്‍