നബിദിനാഘോഷ പരിപാടികളില്‍ SKSSF സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സന്ദേശം നല്‍കുക : ഹൈദറലി തങ്ങള്‍

- Sathar Panthaloor