പാലക്കാട് SKSSF, SYS മോട്ടോ നഗര്‍ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരമ്പര ജനുവരി 06-09

- fahad meparamb