ദാറുല്‍ ഹുദ CPET സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നിറവ് അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് ഏപ്രില്‍ ആദ്യവാരത്തില്‍

- Nizam Raihan