കരുവാരക്കുണ്ട് ദാറുന്നജാത്ത് 38-ാം വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ്. സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും

- PM Shafi Vettikkattiri