തന്‍ശീത് 2014; SKSSF തൃശൂര്‍ ജില്ലാ പ്രവര്‍ത്തന ക്യാമ്പും യു.എ.ഇ. പ്രതിനിധി സംഗമവും ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍ററില്‍

- Muneer Pulikkoottil