കുറ്റിക്കാട്ടൂർ യമാനിയ്യ: അറബിക് കോളേജ് വാർഷിക സമ്മേളനം; സമാപനം ഇന്ന്