കുമ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ വാദീത്വൈബ സന്ദര്‍ശിച്ചു

കാസര്‍ഗോഡ് : സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം 60ാം വാര്‍ഷിക മഹാ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ചെര്‍ക്കള വാദീതൈ്വബയിലെ സമ്മേളന നഗരി പ്രമുഖ സൂഫി വര്യനും ഉത്തര കേരളത്തിലെ ആത്മീയ നേതാവുമായ കുമ്പോള്‍ സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. വാദീതൈ്വബ സമ്മേളന നഗരിയിലെത്തി സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച തങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു മടങ്ങി.
- sys-waditwaiba