കാസര്‍കോട് ജില്ല മുദരിസീന്‍ മുതഅല്ലിമീന്‍ സമ്മേളനം ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 2)