ഹാദിയ കാസര്‍കോട് ചാപ്റ്റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്ര സെമിനാര്‍ നാളെ (03 തിങ്കള്‍ )

- Nizam Raihan