നാട്ടുകല്‍ വാഫി കോളേജ്; മതപ്രഭാഷണവും ദിക്ഖ് ദുആ മജ്‍ലിസും ഫെബ്രു 18, 19