ശംസുല്‍ഉലമ അക്കാദമി കൂത്തുപറന്പ് - അഞ്ചാം വാര്‍ഷികം