മജ്‌ലിസ്‌ ഇന്‍തിസ്വാബ്‌ പ്രധാന കവാടത്തിന്റെ മാതൃക


സ്‌കെച്ച്‌: റിയാസ്‌ ടി. അലി