ടീന്‍ ടീം ക്യാന്പ് - സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 14/04/2010 (ഇന്ന്) കണ്ണൂര്‍