തങ്ങളോടു വിശദീകരണം തേടാന്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ വളര്‍ന്നിട്ടില്ല

±Y¢´j¢¸¤t:hQ®k¢o® CuY¢o¡f¢ ¨Ê ±dOjX g¡Lh¡i¢ Fo®.¨J.Fo®.Fo®.Fe® ±Y¢´j¢¸¤t ©hKk¡ J½¢×¢ dai¡±Y o«MT¢¸¢µ¤ DT¤Ø¤Ék i¢v c¢¼¤ Bj«g¢µ i±Y ¨¨lJ£¶® ±Y¢´j¢¸¤j¢v oh¡d¢µ¤.c¡e¢ Ao®Aa¢ ©c±YY§« cvJ¢. Y¡Q¤À£u a¡j¢h¢ , p¡j¢o® poc¢ ,se£K® DT¤Ø¤Ék,Kk£v ¨h¶¨½v,Y¤T¹¢i 21 A«L¹w Q¡Zi¢v AX¢ c¢j¼¤. Y¤Tt¼¤ cT¼ ¨d¡Y¤ ©iL·¢v o«Ì¡c ¨o±J¶s¢ o·¡t dÉ¿¥t h¤K¬±dg¡nX« cT·¢.Bk¸¤ri¢v d¡X´¡T® Y¹w ´® ©c¨j i¤Ù¡i o«gl« Y¹w Y¨¼ l¢ma£Jj¢´X¨h¼ o¤V¡¸¢Jq¤¨T Blm¬« Aly¨T c¡m·¢¨Ê Y¤T´¨h¼® A©Àp« dsº¤.

-റിയാസ് ടി. അലി