കുരുന്ന് കൂട്ടം - സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 10/04/2010 (ഇന്ന്) കോഴിക്കോട്