തത്സമയ മത പഠന ക്ലാസ്സ്‌ ആലുവയിനിന്നും

‘വെള്ളി വെളിച്ചം’:: ബാങ്കിംഗ്, രക്ത ദാനം, അവയവ മാറ്റം, ക്ലോണിംഗ് തുടങ്ങീ ആധുനിക കാലത്തെ നൂനതമായ വിഷയങ്ങളില്‍ മതപരമായ വീക്ഷണത്തിലുള്ള പഠനാര്‍ഹമായ ക്ലാസ്സ്‌ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്‍ ബഹു:അബ്ദുല്‍ഹമീദ്‌ഖാസിമി (അല്‍അസ്ഹര്‍ഇസ്ലാമിക്‌ആന്‍ഡ്‌ആര്‍ട്സ്‌കോളേജ്,ആലുവ) യുടെ നേത്രത്വത്തില്‍കേരള-ഇസ്ലാമിക്‌ -ക്ലാസ്സ്‌റൂമില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ആരംഭിക്കുന്നു... ക്ലാസ്സ്‌എല്ലാ ചെവ്വ, ബുധന്‍, വ്യാഴം എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍, സമയം: 7.15സൗദി, 8.15യുഎഇ, 9.45ഇന്ത്യ (ഇന്നത്തെ വിഷയം: സമ്പത്തിന്‍റെ വിനിമയം)