കരിയര്‍ വിന്‍ഡോ - സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 18/04/2010 (ഇന്ന്) തിരൂര്‍