കരിയര്‍ എക്സ്പോ - സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 08/04/2010 (ഇന്ന്) തൃക്കരിപ്പൂര്‍