എം.എ. ഖാസിം മുസ്‍ലിയാര്‍ നയിക്കുന്ന SYS ത്വൈബ സന്ദേശ യാത്രക്ക് കുമ്പളയില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണത്തില്‍ നിന്ന് . . .

- HAMEED KUNIYA Vadakkupuram