പൈതൃക യാത്ര ഇന്ന്

10.00 AM ഒറ്റപ്പാലം
11.00 AM പാലക്കാട്
12.00 PM മണ്ണാര്‍ക്കാട്
3.00 PM പട്ടാമ്പി
4.00 PM എടപ്പാള്‍
4.30 PM വളാഞ്ചേരി
5.00 PM കോട്ടക്കല്‍
6.00 PM തിരൂരില്‍ സമാപിക്കും.