കരുവാരക്കുണ്ട് ദാറുന്നജാത്ത് 38-ാം വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി 20, 21, 22 തിയ്യതികളില്‍

- PM Shafi Vettikkattiri