പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലം വരവായി.... ഇനി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങള്‍...

-റിയാസ് ടി. അലി