ട്രെന്‍റ് അവധിക്കാല കാന്പയിന്‍


കരിയര്‍ എക്സ്പോ - സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 08/04/2010 തൃക്കരിപ്പൂര്‍


കുരുന്ന് കൂട്ടം - സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 10/04/2010 കോഴിക്കോട്ടീന്‍ ടീം ക്യാന്പ് - സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 14/04/2010
കണ്ണൂര്‍

കരിയര്‍ വിന്‍ഡോ - സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം 18/04/2010 തിരൂര്‍