വ്യാജകേശം ഒറിജിനിലാക്കാന്‍ പ്രമാണങ്ങളില്ല(?);ഒളവട്ടൂര്‍ സംവാദ വ്യവസ്ഥ ചര്‍ച്ചയില്‍യില്‍ നിന്നും വിഘടിതര്‍ ദയനീയമായി പിന്മാറി


പുളിക്കലില്‍ നടന്ന ഒളവട്ടൂര്‍ സംവാദ വ്യവസ്ഥാ ചര്‍ച്ചയുടെ പൂര്‍ണ്ണ റെക്കോര്‍ഡ്‌ കേള്‍ക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യ്‌²ുക.