ഷാര്‍ജ SKSSF കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏകദിന പഠന ക്ലാസ് നാളെ (വെള്ളി)

- Ahammad Mavukkandy