ഒളവട്ടൂര്‍ സംവാദ വ്യവസ്ഥ 22ന് രാവില 9 മണിക്ക് കൊണ്ടോട്ടിയില്‍ വെച്ച്. തത്സമയം കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമില്‍

- Irshad kallikkad