ദാറുല്‍ ഹസനാത്ത് സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന് കീഴില്‍ ടാലന്റ് സര്‍ച്ച് ടെസ്റ്റ് 01 ന്

- Darul Hasanath Islamic Complex