'വിജ്ഞാന വിരുന്ന്' - ഹാഫിസ് അബൂബക്കർ നിസാമിയുടെ പ്രഭാഷണം ജൂലൈ 18ന് അബൂദാബിയിൽ