എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ക്യാമ്പസ് വിംഗ് ഹിരോഷിമ ബ്ലോഗിങ്ങ് മൽസര വിജയികൾ


1. ബെഞ്ചാലി

ഒരേ ഒരു നിമിഷം

ബ്ലോഗ് : http://benchali.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

2. അൻവ‌ർ ഷെഫീഖ്

ഹിരോഷിമ- ഐൻസ്റ്റീന്റെ എഴുത്ത്!

ബ്ലോഗ് : http://cheeramulak.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

3. സുജ തിരുവനന്തപുരം

ആയിരം കടലാസ്സ് കൊക്കുകള്‍ ......

ബ്ലോഗ് : http://enteswapnam-suja.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

ഡിസൈൻ, ചരിത്രം, കണ്ടന്റ്, പാറ്റേൺ, സൊലൂഷ്യൻ, എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജയികളെ നിർണ്ണയിച്ചത്. വിധി അന്തിമമാണ്.
ബ്ലോഗിങ്ങിൽ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇനിയും ഏറേ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കണം. ലേഖനങ്ങളിൽ പരിഹാരമാർഗങ്ങളും നമുക്ക് സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബ ദ്ധത ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ :). വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി :)