മോര്യ മഹല്ല്‌ SKSSF ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉദ്‌ഘാടം ഒക്‌ടോബര്‍ 7ന്‌

- റഷീദ്‌ മോര്യ