അബുദാബി ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്റെറില്‍ കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം സൌഹ്രദ സംഗമം