ജീലാനി, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, ശംസുല്‍ ഉലമ അനുസ്മരണം, കുവൈത്ത്


- അബ്ദു, പാലപ്പുറ -