ദാറുല്‍ ഹുദ സില്‍വര്‍ ജുബിലീ: ഐ.ടി സെമിനാറും, ഗ്രാന്‍ഡ്‌ കൊണ്ഫറന്‍സും വ്യാഴാഴ്ച്ച ബങ്കലൂരുവില്‍

ഹാശിം, ബങ്കലൂരു -