ദാറുല്‍ ഹുദാ സമ്മേളനം - വാഹന പ്രചരണ ജാഥയില്‍ നിന്ന്...

- സൈനുല്‍ ആബിദീന്‍ -