കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, ശംസുല്‍ ഉലമ അനുസ്മരണവും ദുആ മജ്‍ലിസും