റഹ്‍മത്തുള്ളാ ഖാസിമിയുടെ പ്രഭാഷണം


- അലി അസ്കര്‍ ഫൈസി -